Pravidla soutěže

Soutěž vyhlašuje a pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Albertov 6, Praha 2). Soutěž je otevřena pro současné zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy, a pro registrované přírodovědce na webu prirodovedci.cz.  Hodnotit zaslané příspěvky v rámci divácké soutěže může kdokoliv i bez registrace, podmínkou je účet na Facebooku. Způsob registrace soutěžících je uveden dole na stránce. Ze soutěže jsou vyloučeni organizátoři soutěže (uvedení v kontaktech na webových stránkách soutěže), odborní porotci a jejich přímí příbuzní.

Harmonogram 10. kola soutěže:

 • Vyhlášení soutěže 10. 10. 2018

 • Příjem soutěžních příspěvků: 10. 10. 2018 od 12:00

 • Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků byla prodloužena do 4. 11. 2018 ve 23:59

 • Ukončení diváckého hlasování: 18. 11. 2018 ve 23:59

 • Slavnostní vyhlášení vítězů na Vánočním koncertu PřF UK v aule Karolina 11. 12. 2018

Soutěžní příspěvky:

Soutěžními příspěvky mohou být fotografie či jiná díla s přírodovědeckou tematikou (typicky z oblastí biologie, biomedicíny, chemie, fyziky, matematiky, geologie, fyzické geografie apod.). První 3 kategorie (označené (A)) jsou akademické, tj. pro studenty a zaměstnance UK, kategorie Objevitelská je pak pro širokou veřejnost.

 1. Vědecká mikrofotografie (A)
  fotografie z optických a elektronových mikroskopů
 2. Vědecká fotografie (A)
  od makrofotografií až po satelitní či astronomické snímky
 3. Vědecká ilustrace a virtuální příroda (A)
  věda zprostředkovaná tužkou, štětcem či photoshopem, příroda z počítače = vizualizace molekulárních či jiných struktur, fyzikálních či chemických jevů, grafické výstupy modelů atp.
 4. Objevitelská (pro veřejnost) 
  Soutěžní příspěvky do objevitelské kategorie (registrace na prirodovedci.cz) mohou tematicky odpovídat kterékoliv z výše uvedených (1-3), mohou dokumentovat odbornou práci v terénu, v laborce, či cokoliv jiného spjatého s přírodovědným bádáním.
 5. Chemie tvýma očima (A) i pro veřejnost (registrace na prirodovedci.cz) dokumentující práci v terénu, laborce či cokoli spjatého s chemií kolem nás.

Registrace do soutěže

Registrace

Soutěžní příspěvky se přijímají výhradně v digitální podobě, prostřednictvím webových stránek soutěže www.vedajekrasna.cz,

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit (neschválit) takové příspěvky, které nesplňují přírodovědné zaměření soutěže, jakožto i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou. Organizátoři též mohou přeřadit příspěvek do odpovídající kategorie.

Počet soutěžních příspěvků:

Každý účastník může zaslat maximálně 5 samostatných obrazových příspěvků; seriál (max. 6 tematicky svázaných fotografií) se počítá za jeden příspěvek. Svá díla můžete přihlašovat do různých kategorií  (tj. není nutno všechny své práce přihlásit do jedné kategorie).

Do objevitelské kategorie přírodovědců.cz je možné zaslat též 5 příspěvků či seriálů (viz výše), přičemž parametry jsou shodné s požadavky na příspěvky v akademických kategoriích.

Parametry soutěžního příspěvku:

Velikost:

Pro účely posuzovací části soutěže soutěžní příspěvek vkládejte ve formátu jpg s kompresí maximálně do stupně 8 (tj. ne horší než 80%). Jelikož systém velikost fotografie pro webovou prezentaci upravuje, doporučujeme vkládat již ve finální velikosti  prezentovaného náhledu, tj. 950px na delší straně v případě jednotlivých příspěvků, 832px  v případě seriálů.  Vyhnete se tím tak vzniku možných artefaktů, které nelze v případě automatického zmenšování  vyloučit. Zasláním příspěvku autor zároveň deklaruje, že je schopen na vyžádání porotou nebo organizátory soutěže bez prodlení  dodat  původní digitální obraz, vizuálně totožný se zaslaným náhledem, ve formátu TIFF, o minimální velikosti delší strany 2500px. Nesplnění této podmínky může vést k vyřazení ze soutěže i tehdy, bude-li soutěžní příspěvek kladně hodnocen porotou či získá umístění v divácké soutěži.  

Úpravy obrazu:

Kromě příspěvků třetí kategorie (Vědecká ilustrace a virtuální příroda) jsou u příspěvků přípustné pouze takové úpravy, které nezmění zachycenou podobu fotografovaného objektu či jevu, tedy takové, které nemanipulují s obsahem obrazu. Přípustné jsou běžné fotografické úpravy korigující expoziční a barevné podání obrazu, ořez či rotace celého snímku, odstranění digitálního šumu, doostření.  Jsou možné retuše nečistot či velikostně nevýznamných objektů na pozadí, které nesouvisí s tématem obrazu.  V případě mikrofotografií z elektronových mikroskopů je přípustné umělé dobarvení fotografovaného objektu. Je přípustné složení obrazu z více vrstev (snímků) za účelem dosažení vyšší hloubky ostrosti, pro zobrazení fluorescence, fází děje v čase apod., tyto typy úprav však musí autor uvést v popisku.

 

Autorské informace o soutěžním příspěvku:

Každý soutěžní příspěvek (jednotlivý obraz či seriál) musí být opatřen výstižným názvem a seriózním popisem, tj. aby z něho i nepoučený a unavený čtenář pochopil, co se na snímku nachází. Chcete-li, Váš popis může mít i epickou či jinou poutavou formu. Je vhodné připojit i informace o použité technice/technologii (údaje exif, údaje o použitém software atp.) Bez vyplnění názvu a popisku snímku nebude příspěvek přijat. Dovolujeme si upozornit, že popisky jsou součástí soutěžního příspěvku a zveřejňují se; stejně jako vizuální dílo i ony vypovídají o dovednostech soutěžícího.

Autorská práva a využití soutěžních příspěvků:

Účastník soutěže zasláním příspěvku stvrzuje,  že je jeho autorem vlastnícím práva s dílem svobodně nakládat. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutého příspěvku v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a prezentačním účelům vyhlašovatele soutěže a jeho mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství. Soutěžící přihlášením soutěžního příspěvku do soutěže prohlašuje, že má řádně vypořádány případné nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti a majetku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem. Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., („Autorským zákonem“), ve znění pozdějších předpisů. Vyhlašovatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.

Hodnocení příspěvků, vyhlášení výsledků soutěže, ceny:

Soutěžní příspěvky v akademických kategoriích jsou hodnoceny dvěma způsoby: a) v odborné soutěži hodnocené porotou jmenovanou vyhlašovatelem soutěže (porotci jsou uvedeni na webových stránkách soutěže) a b) diváckým hlasováním. Podrobnosti o způsobu hodnocení jsou uvedeny na příslušné stránce webu soutěže.  

Soutežní příspěvky v objevitelské kategorii budou hodnoceny anonymně porotou složenou z pracovníků Přírodovědecké fakulty (porotci jsou uvedeni na webu soutěže). Jsou též zahrnuty do diváckého hlasování.

Autoři vítězných příspěvků všech kategorií (rozumí se včetně druhých, třetích, případně dalších míst) budou vyrozuměni nejpozději 25.11.2018 pomocí přihlašovací e-mailové adresy daného soutěžícího zadané při registraci, tento e-mail musí být platným e-mailem. Seznam vítězů a vylosovaných výherců bude následně zveřejněn na internetových stránkách soutěže.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Ceny jsou uvedeny na příslušné webové stránce soutěže, vyhlašovatel může jejich počet během soutěže navýšit. Ceny se předávají během slavnostního vyhlášení výsledků 11.12. 2018, při nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků pak na základě oboustranné dohody autora s organizátory soutěže.  Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou nepeněžních cen. Reklamace na výhry se nevztahují.

Nakládání s osobními údaji

 

Pro Více informací ohledně ochrany osobních údajů (GDPR) klikněte zde

Registrace do soutěže

Soutěž v akademických kategoriích je otevřena pro všechny současné zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy, hodnotit snímky v divácké soutěži však může kdokoliv. Registrace soutěžících je založena na existenci jejich osobní emailové adresy v doméně  „cuni.cz“, která slouží jako vstupní identifikátor.  Neoprávněné použití či podvodné zneužití emailové adresy domény cuni.cz vede k vyřazení soutěžícího ze soutěže s možností dalšího právního postihu.

Soutěž v objevitelské kategorii je otevřena všem přírodovědcům registrovaným na webu prirodovedci.cz; do soutěže Věda je krásná se budou přihlašovat prostřednictvím tam uvedené emailové adresy.

Registrace probíhá formou vyplnění registračního formuláře, po jehož odeslání dojde k ověření registrační emailové adresy (potvrzovací email s verifikačním odkazem - nutno odkliknout). Zároveň doporučujeme seznámit se s propozicemi a pravidly soutěže, která jsou závazná pro všechny soutěžící.

Po přihlášení registrovaného účastníka se objeví stránka pro vložení a správu soutěžních příspěvků, navíc se v nabídce horního menu objeví nová položka se jménem registrovaného účastníka; tato stránka zároveň slouží k vkládání a správě soutěžních příspěvků.

Pouze pro studenty, zaměstnance fakult Univerzity Karlovy v Praze a přírodovědce, kteří mají platnou registraci na portálu přírovědci.cz
E-mail
Heslo

Pro účast v soutěži se musíte nejdříve zaregistrovat